สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 103.50 MHz, 104.50 MHz
โทรศัพท์ 103.50 MHz (039) - 442 455, 104.50 MHz ( 039 ) 493 - 022
www.smileradiochantaburi.com / e-mail : smileradio103.50@gmail.com
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับสถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง

ชื่อ สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง

ระบบ เอฟเอ็ม คลื่นความถึ่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์ และ คลื่นความถึ่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่ตั้ง เอฟเอ็ม 103.50 เมกะเฮิรตซ์ 29 / 4 ซอย 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

โทรศัพท์ 039 - 442 455 , 086 - 844 1949 อีเมลล์ smileradio103.50@gmail.com

ที่ตั้ง เอฟเอ็ม 104.50 เมกะเฮิรตซ์ 7 / 19 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

โทรศัพท์ 039 - 493 022 , 086 - 844 1949 อีเมลล์ smileradio103.50@hotmail.co.th

www.smileradiochantaburi.com

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถานีวิทยุ

1. นำข่าวสารทางราชการ สู่ประชาชน ให้ความรู้แก่เยาวชน

2. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ส่งเสริมศาสนา - ประชาธิปไตย

4. สนับสนุนการเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. สร้างความสามัคคีคนในชาติ

กลุ่มเป้าหมายที่สถานี ให้บริการ

1. ประชาชนทุกระดับ

2. เกษตรกร

3. กลุ่มการเมือง

4. กลุ่มเยาวชน

5. ผู้เสี่ยงภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ดินถล่ม

 
ติดต่อเรา 103.50 MHz สมายเรดิโอ

สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 103.50 MHz
29 / 4 ซอย 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ ( 039 ) 442 - 455 โทร. 086-8441949

www.smileradiochantaburi.com
e-mail : smileradio103.50@gmail.comsmileradio103.50@hotmail.com

ติดต่อเรา 104.50 MHz สมายเรดิโอ


สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung 104.50 MHz
7 / 19 ถนนสุขุมวิท หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ ( 039 ) 493 - 022 โทร. 086-8441949

www.smileradiochantaburi.com
e-mail : smileradio103.50@gmail.comsmileradio103.50@hotmail.com