สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 103.50 MHz, 104.50 MHz
โทรศัพท์ 103.50 MHz (039) - 442 455, 104.50 MHz ( 039 ) 493 - 022
www.smileradiochantaburi.com / e-mail : smileradio103.50@gmail.com

 

โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 เทศบาลเมืองขลุง